Агрооушън Ламинактив

Агрооушън Ламинактив

Категория:

Описание

Описание на продукта:

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Чрез пръскане с конвенционална техника. Разклатете добре преди употреба. Агрооушън Ламинактив може да бъде смесван с продукти за растителна защита, след тест за смесимост. Агрооушън Ламинактив се употребява с обем вода, който позволява добро покритие на листата. Обикновено концентрацията на разтвора е от 0,3 до 2%.

КУЛТУРИ, ДОЗИ, ФАЗИ И БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ: Зеленчукови култури – прилага се листно в доза 0,3-0,5л/дка, през целия период на растеж, като се третира на всеки 15 дни, дву- или трикратно; Листни зеленчуци /марули, лук/ – прилага се листно в доза 0,3-0,5л/дка, от Зти развит лист и при формиране на лъжливото стъбло; Овощни култури – прилага се листно в доза 0,3л/дка, преди цъфтеж, след цъфтеж и в начало на нарастване на плода; Лозя – прилага се листно в доза 0,3-0,5л/дка, преди цъфтеж, след цъфтеж и начало на нарастване на грозда; Полски култури /слънчоглед, царевица, пшеница, соя/ – прилага се листно в доза 0,3-0,5л/дка в следните фази: -слънчоглед във фаза 6ти-8ми лист и в начало на цъфтеж; -царевица във фаза 6ти-8ми лист и 15 дни по-късно; -пшеница във фаза флагов лист и изкласяване; -соя във фаза 4ти-6ти развит лист и в н ачалото на цъфтеж.

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в затворени, оригинални опаковки, в сухи помещения, далече отхрани и фуражи, и недостъпни за деца места.

ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ:
 При вдишване: Преместете пострадалия на открито. В случай на възникнало неразположение, потърсете медицинска помощ. Пои контакт с кожата: Измийте кожата със сапун и вода. В случай на кожно раздразнение, потърсете медицинска помощ. При контакт с очите: Отстранете контактните лещи, ако има такива. Измийте старателно с голямо количество вода за най-малко 15 минути, дръжте клепачите напълно отворени. Ако дразненето продължи, потърсете медицинска помощ. При поглъщане: В случай на физически оплаквания потърсете медицинска помощ незабавно.

МЕРКИ И СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРОДУКТА И УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: остатъци от продукта и празни опаковки се обезвреждат съгласно приложимата нормативна уредба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА С ПРОДУКТА: Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. След работа, свалете работното облекло. Измийте лицето и ръцете с вода и сапун. Използвайте лични предпазни средства по време на употреба на продукта.

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Продуктът не представлява риск за околната среда. В случай на разлив на продукта и замърсяване, измийте с голямо количество вода.

Дата на производство: виж опаковката
Партиден №: виж опаковката
СРОК НА ГОДНОСТ: 4 години от дата на производство.